Termeni și Condiții

Suntem încântați că vizitați site-ul NADO și doriți să aflați mai multe despre compania și serviciile noastre. În acest context, protecția datelor personale are cea mai mare prioritate. Această secțiune vă oferă informații complete despre aspectele legale.

Condiţii generale de afaceri ale NADO Vermögensverwaltung GmbH

1. Aplicabilitatea condiţiilor generale de afaceri

Prezentele condiţii generale de afaceri se aplică odată cu încheierea oricărui contract de intermediere cu un broker de asigurare şi cu un consultant în cadrul unei asigurări (numit în cele ce urmează „broker de asigurări“) şi reprezintă atât pentru client, cât şi pentru broker o bază a derulării afacerii dintre cele două părţi, dar şi a procesării situaţiei în cauză.

2. Generalităţi

Brokerul, fără a ţine cont de interese proprii sau ale unor terţi, intermediază contracte de asigurare între compania de asigurări şi client în special, într-un mod independent de interesele companiei respective. În ciuda faptului că brokerul acţionează în interesul ambelor părţi contractante, acesta va avea totuşi în vedere, în primul rând, interesul clientului.

3. Obligaţiile brokerului

1. Obligaţia privind poziţionarea pe primul loc de către broker a interesului clientului include clarificarea şi consultanţa acordate clientului în ceea ce priveşte protecţia oferită de asigurarea intermediată.

2. Brokerul se obligă să ofere clientului său cea mai bună variantă de asigurare, în funcţie de circumstanţele cazului în sine. Obligaţia brokerului privind poziţionarea interesului clientului pe primul loc, în măsura în care, în anumite situaţii particulare nu s-a stabilit altceva prin clauze scrise, excepţionale, este limitată la planul local, și anume la societăţi de asigurare cu sediul în Austria.

3. Prevederile privind obligaţiile brokerului de asigurare cf. § 28 Z. 4 MaklerG nu se aplică.

4. Aşadar, brokerul de asigurare este obligat la îndeplinirea responsabilităţilor sale cf. § 28 Z. 6 (suport la apariţia unui caz de asigurare) şi Z. 7 (verificarea în mod curent a contractului de asigurare), numai dacă s-a încheiat un acord scris în această privinţă.

5. Activitatea brokerului este limitată pentru Austria, în măsura în care, într-o situaţie specială nu s-a convenit altceva.

4. Obligaţiile clientului

1. Clientul va pune la dispoziţia brokerului, în timp util şi în conformitate cu realitatea toate informaţiile complete, documentele şi datele care sunt necesare brokerului în vederea îndeplinirii activităţii sale de intermediere. Acest fapt include şi orice informaţie promptă şi nesolicitată în prealabil privind orice modificare relevantă, ca de pildă schimbarea adresei, a domeniului de activitate, a locului de muncă în afara ţării etc.

2. Clientul îşi va aduce şi el aportul la analiza riscului. O mare responsabilitate a clientului constă în stabilirea corectă a sumelor asigurate şi transmiterea acestora către broker. Dacă este necesar, clientul va participa la evaluarea riscului de către broker sau de către societatea de asigurări, după acordul său prealabil şi stabilirea unui termen.

3. Clientul va verifica toate documentele asigurării transmise de broker în cadrul procesului de intermediere, din punctul de vedere al corectitudinii conţinutului şi al respectării contractului iniţial şi va informa brokerul privitor la corectitudinea acestora.

5. Responsabilitatea brokerului

1. Responsabilitatea brokerului şi a asistenţilor săi este limitată pentru întreaga relaţie de afaceri la neglijenţă gravă şi premeditare. Exonerarea de răspundere faţă de consumatori (§ 1 KSchG) se aplică numai în alte cazuri cu excepţia daunelor asupra persoanelor. În domeniul neglijenţei grave se stabileşte – cu excepţia celei faţă de consumatori (§ 1 KSchG) – o limită de răspundere de € 1.000.000.- pentru un caz de daună singular respectiv € 1.500.000.- toate cazurile de daună dintr-un an. Brokerul de asigurare garantează totuşi – în măsura în care clientul nu trebuie tratat ca fiind un consumator (§1 KSchG) – până la cel mult suma daunei produse în urma unui act de infidelitate, în măsura în care aceasta este acoperită de asigurarea de răspundere civilă faţă de terţi a brokerului.

2. Brokerul nu răspunde pentru acele daune, care rezultă din stabilirea sumei asigurate, în măsura în care clientul este responsabil pentru aceasta.

3. Clientul trebuie să informeze brokerul de urgenţă asupra unei daune care a avut loc după cunoştinţa sa şi să aplice toate măsurile de precauţie corespunzătoare obligaţiei sale de diminuare a daunei.

4. Clientul ia la cunoştinţă faptul că un contract semnat de el sau pentru el de către broker nu are încă valoare de asigurare şi că necesită şi acceptarea sa din partea societăţii de asigurare. Clientul ia de asemenea la cunoştinţă faptul că între semnarea contractului de asigurare şi acceptarea acestuia de către societatea respectivă de asigurare poate exista o perioadă de timp neacoperită de acesta. Din acest motiv, răspunderea din partea brokerului nu se aplică aici.

5. Premiza raportului de răspundere din partea brokerului faţă de client o reprezintă existenţa unui acord scris de intermediere. În urma unor înţelegeri verbale – cu excepţia celor avute cu consumatorii (§ 1 KSchG) – nu poate rezulta nicio responsabilitate a brokerului.

6. Solicitările de despăgubire pentru daune adresate împotriva brokerului se prescriu în termen de 6 luni după ce partea vătămată a luat la cunoştinţă dauna şi autorul acesteia (sau trebuia să ia la cunoştinţă – prescriere relativă) sau cel mai târziu în termen de 3 ani de la data producerii cazului de daună care stă la baza cererii de despăgubire (prescriere absolută). Pentru consumatori (§ 1 KSchG) se aplică un termen de prescriere de 3 ani de la momentul specificat anterior, atât pentru domeniul prescrierii relative, cât şi pentru cel al prescrierii absolute.

6. Comision – onorariu

1. Nu este prevăzut nici un comision pentru broker din partea clientului său – în măsura în care nu s-a specificat altceva, în mod excepţional, în scris. Acest lucru este valabil pentru orice pretenţie posibilă din partea brokerului la un onorariu, ca urmare a unui serviciu de consultanţă prestat. Dreptul brokerului la restituirea cheltuielilor sale în cash nu este afectată de prezenta prevedere.

2. Dacă brokerul acţionează ca agent fiduciar sau consultant pentru cazuri de daune ale clientului său, acestuia îi revine un onorariu conform prevederilor privind consultanţii în probleme de asigurări.

7. Confidenţialitate - Protecţia datelor

1. Brokerul este obligat să fie discret, trebuie să păstreze secretele de afaceri şi cele ale firmei clientului, care i-au fost aduse la cunoştinţă în cadrul activităţii sale de consultanţă şi să transmită asiguratorului numai acele informaţii care sunt necesare pentru riscul ce urmează a fi sau a fost asigurat.

2. Clientul este de acord că datele sale personale protejate automat vor fi prelucrate de către broker şi transmise către terţi, în îndeplinirea obligaţiilor sale contractuale.

8. Prevederi finale

1. Modificările şi sau completările împuternicirii de pe pagina următoare, precum şi ale condiţiilor generale de afaceri se vor face în formă scrisă; acest lucru este valabil şi în lipsa precizării referitoare la forma scrisă. Această prevedere nu se aplică însă consumatorilor (§ 1 KSchG).

2. Invaliditatea unor prevederi sau paragrafe din contractul de împuternicire, precum şi din condiţiile generale de afaceri nu afectează celelalte prevederi.

3. Locul executării este cel al sucursalei brokerului. În cazul unor litigii se va apela exclusiv instanţa competentă din locaţia sucursalei brokerului, în măsura în care, în anumite cazuri speciale, nu se impun alte reglementări legale. Pentru consumatori (§1 KSchG) este competentă instanţa din oraşul de domiciliu al acestora sau din locaţia de rezidenţă obişnuită sau de unde îşi au locul de muncă.

4. Se va aplica legislaţia austriacă în mod expres, cu excepţia normelor de referinţă internaţionale.

Viena, Ianuarie 2018